Onze diensten

Onze diensten

Uw partner in ondergrondse infra
Tracé schouwen en bepalen

Voor aanvang van alle uit te voeren werkzaamheden zal er op de werklocatie een schouw plaatsvinden. Aan de hand hiervan zal er een toetsing plaatsvinden op haalbaarheid van het nieuwe te leggen en/of te vervangen tracé. De uitgevoerde schouw zal middels een fotorapportage worden vastgelegd.

Tracé engineering

Aan de hand van de uitgevoerde schouw wordt een tracé bepaald en ontworpen. Indien nodig rekening houdend met de eisen van betreffende kabels en leidingeigenaren en vergunningverlenende instanties. In samenspraak met de opdrachtgever zal er een voorkeurstracé besproken en gekozen worden. Aan de hand van het gekozen voorkeurstracé zal er een zogenoemde tracé studierapportage geschreven worden. In deze rapportage zullen alle mogelijk knelpunten worden benoemd.

Engineering van persingen en boringen

Voor een engineering van een persing en/of boring word voor aanvang van de werkzaamheden de werklocatie geschouwd. Aan de hand hiervan zal een best passende locatie voor de te plaatse boorrig worden bepaald. Dit rekening houdend met vele factoren. Te noemen de grote van de boorrig, en uitleg van de in te trekken mantelbuizen. Indien nodig zal het maaiveld digitaal ingemeten worden. Uiteraard zal bij alle uit te voeren boringen en/of persingen ten alle tijden een KLIC melding worden gedaan. Tevens kunnen wij de zaken zoals sonderingen en bodemonderzoeken uitvoeren.

Boorplannen compleet

De opmaak voor een boorplan is een van de eisen van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en Prorail. De inhoud van een geschreven zal een compleet inzicht geven van de geplande werkzaamheden met foto's van de werklocatie. Ook een van de eisen is een zogenoemde sterkteberekening.

Vergunningaanvraag

Een vergunningsaanvraag is een van de benodigdheden bij het kruisen van wegen of kunstwerken of watergangen in beheer van bijvoorbeeld een waterschap,gemeente en Prorail.

Digitaal inmeten (GPS)

Het digitaal inmeten van een gepland tracé gebeurd door een landmeter. Hierbij zal een hoogte- lengteprofiel van het huidige maaiveld ten opzicht van het NAP ingemeten worden.

KLIC melding verzorgen

De vereiste KLIC melding met de betreffende informatie van de huidig aanwezige ondergrondse kabels en/of leidingen zullen door ons aangevraagd worden. Tevens zullen deze gedigitaliseerd worden zodat ze een duidelijk beeld weergeven in de werk/vergunningstekening.

Kadastrale recherche

Om bij aanleg van een beoogd tracé uit te sluiten dat er particulieren gronden gekruist worden kunnen wij op voorhand een Kadastrale recherche uitvoeren. Dit houd in dat aan de hand van de kadastrale grenzen word bepaald waar eventuele kruisingen met particuliere gronden verwacht worden.

Overleg verguningverlenende partijen

Mocht het zo zijn dat bij een ontwerp van een tracé of gestuurde boring één of meerdere leiding liggen waar een vergunningsaanvraag voor nodig is te noemen een DPO, RAPL, Gasunie, Rijkswaterstaat, Prorail en Gemeente zullen wij deze verzorgen. Aan de hand hiervan is er meestal nog een overleg nodig met de vergunningverlende partij.

Vergunningstekeningen

Voor het uitvoeren van een gestuurde boring en/of persing is in de meeste gevallen een vergunningstekening nodig. Deze is nodig om de eventuele vergunningverlende partijen een inzicht te geven in de geplande werkzaamheden.

Opstellen verkeersplannen CROW-96b

Mocht het voorkomen dat een partij de vraag stelt voor het opstellen van een verkeersplan rond de beoogde werkzaamheden? Ook deze werkzaamheden kunnen wij volgens de CROW 96b voor u uitvoeren.

Opstellen werktekening proefsleuven

Alvorens tot de uitvoerende werkzaamheden te komen hebben de meeste partijen de eis om eerst proefsleuven te maken op het beoogde tracé. Ook deze vraag kunnen wij middels proefsleuftekeningen laten uitvoeren.

Revisiewerk

Na uitvoering van het project dienen er aan opdrachtgever as built tekeningen opgeleverd te worden. Hieraan vooraf gaand zullen er revisietekeningen gemaakt moeten worden aan de hand van de gegevens aangeleverd van de landmeter. Hier worden zowel de definitieve X-Y en Z maten digitaal aangeleverd en verwerkt.

Onze gehanteerde richtlijnen

Alvorens tot een ontwerp te komen houden wij rekening met diverse richtlijnen van diverse instanties. Hiernaast zullen uiteraard ook de wensen van de opdrachtgever zoveel als mogelijk in worden mee genomen. Hieronder een aantal van de richtlijnen die wij hanteren:

Vragen? Neem dan nu vrijblijvend contact op